(B grade) lpm pluffy colored deep plate

*Only members
S size 지름14.3cm, 높이3cm
M size 지름17.3cm, 높이4cm

 

 

 

(B grade) lpm pluffy colored deep plate 

 

 

 

Pale pink (S, M) 

 

-테두리 컬러림 라인 이탈, 컬러 비치거나 부분 까짐

 

-정상품 대비 테두리림 화이트에 가까운 밝은 컬러, 

 

-유리 부분 기스 

 

 

 

 

S size 지름14.3cm, 높이3cm

M size 지름17.3cm, 높이4cm

 

 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img