(B grade) lpm vanilla cup and saucer

*Only members
컵입구지름10.5cm, 컵높이6.5cm

 

(B grade) lpm vanilla cup and saucer

 

 

 

-컵 입구 부분 유약 물결 현상 (상세사진 참조)

 

-가마 소성 중 생긴 찻잔 입구 원형 휘어짐 

 

 

컵입구지름10.5cm, 컵높이6.5cm

 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*가마 소성 중 생긴 찻잔 입구 원형 휘어짐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*컵 입구 부분 유약 물결 현상

 

 

 

*받침 얼룩, 기스

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img